120.000đ
/ 30 ngày

M120

1,5GB
DV3 M120 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
70.000đ
/ 30 ngày

M70

1,5GB + 70.000đ
DV3 M70 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
50.000đ
/ 30 ngày

M50

500MB
DV3 M50 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
25.000đ
/ 30 ngày

M25

150 MB
DV3 M25 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
10.000đ
/ 30 ngày

M10

50 MB
DV3 M10 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
70.000đ
/ 30 ngày

MAX70

3.8Gb
DV3 MAX70 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
300.000đ
/ 30 ngày

MAX300

30Gb
DV3 MAX300 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
200.000 đ
/ 30 ngày

MAX200

15GB
DV3 MAX200 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
100.000 đ
/ 30 ngày

MAX100

5.8Gb
DV3 MAX100 GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí
50.000đ
/ 30 ngày

MAXs

4 Gb
DV3 MAX GỬI 1543
Vượt gói: Miễn Phí